Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy

Status ogłoszenia o naborze:
Przed terminem składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
4/2023
Nazwa jednostki zlecającej:
Straż Miejska
Wydział:
Księgowość
Miejsce pracy:
Siedziba Straży Miejskiej, ul. Bojańczyka 11/13 87-800 Włocławek
Stanowisko:
Główny Księgowy
Wymiar etatu:
1/1 etatu
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
17-11-2023
Termin składania dokumentów:
11-12-2023
Sposób składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy w Straży Miejskiej we Włocławku” należy składać osobiście. w siedzibie Straży Miejskiej, pokój nr 2 (sekretariat) w godz. od 7.00 do 14.00 lub pocztą na adres: Straż Miejska ul. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek terminie do dnia 11 grudnia 2023r. do godz. 14.00 włącznie (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do jednostki Straży Miejskiej).
Miejsce składania dokumentów:
Siedzibia Straży Miejskiej, pokój nr 2 (sekretariat) ul. Bojańczyka 11/13 87-800 Włocławek
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
1.Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,
c) jest się wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
3. Nieposzlakowana opinia,
4. Obywatelstwo polskie,
5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
1. Znajomość ustawy o Strażach gminnych.
2. Znajomość ustawy o Finansach publicznych.
3. Znajomość ustawy o Rachunkowości.
4. Znajomość ustawy o Zakładowym Fundusz Świadczeń Socjalnych.
5. Znajomość ustawy o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób Niepełnosprawnych.
6. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
7. Znajomość przepisów samorządowych.
8. Znajomość przepisów podatkowych.
9. Znajomość przepisów płacowych.
10. Znajomość przepisów ZUS,
11. Znajomość ustawy o Zamówieniach publicznych,
12. Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo- księgowych
(ENOVA365, SYMFONIA, Płatnik ).
13. Preferowane doświadczenie w pracy w księgowości w jednostkach budżetowych.
14. Umiejętność pracy w zespole,
15. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
1.Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3.Dokonywanie wstępnej kontroli:
a)zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b)kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4.Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu.
5.Składanie podpisu na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne jednostki.
6.Opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.
7.Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
8.Współdziałanie z bankiem i organami skarbowymi.
9.Przygotowywanie projektów planów finansowych w/w jednostki, a także zmiany w ciągu roku budżetowego.
10.Sporządzanie sprawozdawczości i bilansu w/w jednostki.
11.Dekretacja wyciągów bankowych, raportów kasowych i sporządzanie wewnętrznej dokumentacji księgowej.
12.Prowadzenie księgi głównej i analitycznej.
13.Prowadzenie ewidencji kosztów.
14.Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
15.Współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta w zakresie opracowywania projektu budżetu jednostki poprzez planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych dotyczących prowadzonych działań.
16 Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia jednostki Straży Miejskiej.
17. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
18. Prowadzenie rejestrów VAT i raportowanie za pomocą JPK.
19. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
1. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego